หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > แขนงวิชาชีววิทยาจัดโครงการศึกษาดูงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน
แขนงวิชาชีววิทยาจัดโครงการศึกษาดูงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน

admin bioenvi
2024-04-10 13:48:34


แขนงวิชาชีววิทยาจัดโครงการศึกษาดูงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน

   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 แขนงวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษาดูงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ให้นักศึกษาแขนงวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 1 – 2 เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ด้านชีววิทยาแหล่งน้ำ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกเหนือจากการเรียนการสอนในสถานที่ นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย โดยทรัพยากรความรู้ คือ สิ่งมีชีวิตในทะเลชนิดต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ที่ยังมีชีวิต และระบบนิเวศต่างๆ ในทะเล รวมทั้งพืช และสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในแต่ละระบบนิเวศการแบ่งเขตของทะเล โดยเริ่มตั้งแต่ระบบนิเวศของป่าชายเลน ระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย และหาดโคลน ระบบนิเวศแนวปะการัง เป็นต้น 

     นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของทะเลที่มีต่อมนุษย์ เช่น แหล่งทำการประมงเครื่องมือทำการประมงทะเล และมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำเศรษฐกิจต่างๆ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี