หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > แขนงวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมานา ในหัวข้อเรื่อง What We've Learned So Far: Initial Key Findings from Our Research
แขนงวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมานา ในหัวข้อเรื่อง What We've Learned So Far: Initial Key Findings from Our Research

admin bioenvi
2023-09-18 16:10:17

แขนงวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมานา

ในหัวข้อเรื่อง What We've Learned So Far: Initial Key Findings from Our Research

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. แขนงวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดสัมมานาในหัวข้อเรื่อง What We've Learned So Far: Initial Key Findings from Our Research โดยมีวิทยากรคือ ดร.ชูพงศ์ อิทธิวุฒิ นักวิจัย AR4 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.รุ่งนภา อิทธิวุฒิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 ผู้ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เคยได้เรียนมานำมาใช้ฝึกตั้งคำถาม และมองเห็นภาพการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อนผ่านการเขียนการนำเสนอ ณ ชั้น 4 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี